POZOR změna adresy provozovny! Nově nás najdete na adrese: Na Březince 1513/14 Praha 5

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení / baterií

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/ 
 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
 • v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
 • v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
 • v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
 • v místě prodeje na adrese kamenné prodejny Komuter.cz, Na Březince 1513/14, Praha 5
 • v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679) 

 

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

 

Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:

  

Typ baterie

Běžné označení

Velikost

Příklady užití

Správné odložení

Alkalické

Alkalické, Alkaline,
AlMn

AAA, AA,
C, D, 6V,
9V

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,
kouřové alarmy, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru

 

Knoflíkové

Alkalické, lithiové,
rtuťové, stříbrné,
zinkovzduchové

Velikost se
různí

Hodinky, naslouchadla, hračky,
blahopřání, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru

Zinkouhlíkové

Classic, Heavy Duty,
Power Cell

AAA, AA,
C, D, 6V,
9V

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,
kouřové alarmy, dálkové ovladače,
přenosná rádia, otevírání vrat

Místo zpětného odběru

Lithiové

Lithium, Lithium Ion,
Li-Ion

Velikost se
různí

Laptopy, mobilní telefony, digitální
kamery, mp3 přehrávače

Místo zpětného odběru

Nikl-kadmiové

Ni-Cd

Velikost se
různí

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové
telefony, vysílačky

Místo zpětného odběru

Nikl-

metalhydridové

NiMH, Ni-Hydride

Velikost se
různí

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové
telefony, vysílačky

Místo zpětného odběru

Olověné

SLA, gelové

2V, 6V,
12V

UPS, kolečková křesla, terénní vozidla,
vodní skútry

Místo zpětného odběru

Olověné

Autobaterie

6V, 12V

Automobily

Místo zpětného odběru

Rtuťové

Rtuťové, Hg, HgO

Velikost se
různí

Hodinky, naslouchadla, hračky,
blahopřání, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru

Stříbrné

Stříbrné, AgO

Velikost se
různí

Hodinky, naslouchadla, hračky,
blahopřání, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru

 

 

Take-back of electrical equipment and batteries at the end of life

We are pride of our environmental-friendly behaviour and we present to you the possibilities how you can hand over your electrical equipment/batteries at the end of life easily and free of charge.

Consumers play a substantial role in the electrical equipment and batteries treatment system. It is the consumers who decide what to do with the appliance/battery at the end of life. Obsolete and unnecessary electrical equipment and batteries do not belong to the mixed communal waste but they shall be handed over at the collection sites, so-called take-back points from which they can be further dispatched for re-use or recycling.

The consumer shall be informed by means of the below-stated symbols that the respective electrical equipment/battery do not belong to the mixed communal waste. All the new electrical equipment and batteries are marked with the symbol that can be placed directly on the equipment, its packaging, in the user’s manual or in the warranty certificate.

How to get rid of an obsolete appliance or batteries?

 • using the publicly available collection network of the REMA companies designed for take-back, please refer to https://www.rema.cloud/sberna-mista/ 
 • using the publicly available collection network designed for take-back, please refer to https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
 • you can place an order and get a small collection container for batteries for households, so-called FamilyBox, that you can dispatch using the service re:Balík once it is full
 • you can use the re:Balík service for quantities inferior to 10 kg
 • you can use the BUĎ LÍNÝ (trans. „BE LAZY“) service for quantities superior to 10 kg
 • you can hand over your equipment in the place of sale Komuter.cz, Na Březince 1513/14, Praha 5
 • you can consult the available possibilities at our toll-free Clever recycling line +420 800 976 679

 

Why to recycle?

Not only electrical equipment but also batteries and accumulators contain various recyclable metals like zinc, iron, manganese, nickel, cadmium or plumb. At the same time, some of these compounds, especially mercury, plumb and cadmium, can be very harmful to the environment and human’s health. Batteries are usually marked with symbols of the chemical element(s) contained inside the battery (Pb, Cd, Hg).

By handing over of batteries and electrical equipment at the take-back points, you can assure its material recycling and thus preserve primary raw materials and protect the environment from effects of unprofessional and potentially harmful treatment of the waste.

 

Most common battery types, marking, use and correct place for hand-over:

  

Battery type

Common marking

Size

Examples of use

Correct place for hand-over

Alkaline

Alkaline, AlMn

AAA, AA, C, D, 6V, 9V

Lamps, calculators, toys, watches, smoke detectors, remote controllers

Take-back point

Button

Alkaline, lithium, mercury, silver,
zinc air

Various

Watches, earpieces, toys, gratulation cards, remote controllers

Take-back point

Zinc copper

Classic, Heavy Duty,
Power Cell

AAA, AA, C, D, 6V, 9V

Lamps, calculators, toys, watches, smoke detectors, remote controllers, portable radios, portal opening

Take-back point

Lithium

Lithium, Lithium Ion,
Li-Ion

Various

Laptops, cell phones, digital cameras, mp3 players

Take-back point

Nickel-cadmium

Ni-Cd

Various

Cameras, hand tools, cell phones, walkie-talkies

Take-back point

Nickel-metal hydride

NiMH, Ni-Hydride

Various

Cameras, hand tools, cell phones, walkie-talkies

Take-back point

Plumb

SLA, gel

2V, 6V,
12V

UPS, wheelchairs, off-road vehicles, water scooters

Take-back point

Plumb

Car batteries

6V, 12V

Cars

Take-back point

Mercury

Mercury, Hg, HgO

Various

Watches, earpieces, toys, gratulation cards, remote controllers

Take-back point

Silver

Silver, AgO

Various

Watches, earpieces, toys, gratulation cards, remote controllers

Take-back point

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX